Miljöpolicy

Miljöpolicy

 • IR-skylts miljöpolicy ska säkerställa att vi:
 • alltid väljer det minst miljöpåverkande alternativet
 • följer gällande miljölagstiftning och sätter våra mål fortlöpande högre än denna
 • vid val av produkter samt vid nyinvesteringar tar vi hänsyn till miljöpåverkan och upprättar en handlingsplan för miljömål som kontinuerligt revideras
 • återvinner förpackningsmaterial och emballage
 • sorterar avfall på ett miljömässigt fördelaktigt sätt och som hanteras av auktoriserat återvinningsföretag
 • minimerar utsläpp till vatten och luft
 • strävar efter att reducera och effektivisera användningen av energi inom företaget
 • minimerar användandet av kemikalier och där det inte går att eliminera dessa, välja det minst skadliga alternativet som finns att tillgå
 • anlitar leverantörer som aktivt arbetar för en bättre miljö
 • ger nödvändig information och utbildning till samtliga inom företaget för att möjliggöra miljöpolicyn i praktiken
 • miljöpolicyn finns åtkomlig för allmänheten

Kvalitetspolicy

 • IR-skylts kvalitetspolicy ska säkerställa att produkter och tjänster är vad kunden begär – fria från fel och levererade i rätt tid.
 • Kreativitet, kompetens, delaktighet och personligt ansvar hos varje medarbetare är grunden för IR-skylts totala kvalitet. Samtidigt ska denna kvalitet stödja utvecklingen av både IR-skylt och våra anställda.
 • Vår personal har rätt kompetens som bibehålls genom fortbildning.
 • IR-skylt anlitar leverantörer som uppfyller de kvalitetskrav som vi själva har.
 • Det arbete IR-skylt utför ska ge nöjda kunder som efterfrågar våra tjänster på nytt och därmed också skapar en lönsamhet som gör det möjligt för oss att kontinuerligt utveckla kvaliteten.
 • Kontakterna med våra kunder ger oss erfarenheter och kunskaper som ständigt ger impulser till ett fortsatt samarbete.